Områden

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

Områden

Områden

Vi arbetar med insatser inom olika områden:

Att vara chef och ledare är för det mesta stimulerande och utvecklande. Men ibland kan kraven upplevas övermäktiga och du räcker inte till för alla – och alla de uppgifter som du förväntas utföra. Du som ledare skall vara den som skapar förtroende i organisationen/arbetsgruppen och leder dina medarbetare till att nå uppsatta mål. Du skall vara lojal mot din ledning, skapa förtroende hos medarbetarna samt hantera konflikter och problemsituationer. Det är svårt att inte tappa bort sig själv när det blåser som mest.

Vår ettåriga ledarutveckling ger dig möjligheter att stärka din personliga förmåga och utveckla ditt sätt att leda. Vi utgår från ett lösningsinriktat synsätt där vi bygger på det som fungerar – dina styrkor, kunskaper och erfarenheter. Dessutom kommer du att få tillgång till praktiska verktyg att använda i rollen som ledare. Detta tillsammans med nya kunskaper och en större självinsikt ger dig trygghet i din roll och skapar ett ökat professionellt ledarskap.

I det ettåriga ledarutvecklingsprogrammet ingår fem moduler:

  1. Det personliga ledarskapet
  2. Modeller för ledarskap
  3. Leda genom kommunikation
  4. Styra, stödja och organisera
  5. Leda i utveckling och förändring

Ovanstående moduler bildar dessutom innehåll i våra anpassade och kortare ledarutbildningar. Ledarskap i praktiken (3 heldagar) vänder sig framförallt till blivande och ledare utan längre erfarenhet. Utbildningen bygger till stor del på innehållet i modul 1 och 2.

Någon har sagt: ”ledarskap stavas kommunikation” och det ligger mycket i detta uttalande. Som ledare finns ett ständigt behov av att utveckla sin kommunikativa förmåga och utveckla sina kunskaper i olika samtalstekniker. Chefens olika samtal (3 heldagar) utgår till stor del från modul 3 och ger praktiska verktyg i olika samtalssituationer som exempelvis utvecklingssamtal, lönesamtal och konfliktsamtal.

Vi använder ”Den gemensamma spelplanen” som en metod när vi arbetar med att utveckla effektiva, välmående och engagerade arbetslag. Genom personlig utveckling av medlemmarna i arbetslaget och i interaktion med varandra, skapas förståelse och insikt som utvecklar trygghet och tillit inom teamet. Formerna som vi arbetar utifrån kan vara anpassade utvecklingsuppdrag (upp till ett år) till kortare insatser såsom föreläsningar eller workshops.

Vilka är framgångsfaktorerna för att organisationen ska uppnå satta mål? Är alla i organisationen medvetna om varför de är anställda och vad de förväntas utföra? Vi arbetar med olika modeller för att utveckla organisationer. Vår grundsyn bygger på positiv organisationsteori som handlar om att bygga och utveckla det som fungerar. Genom att definiera och förankra vision, mål och strategier skapas förutsättningar för en tydliggjord utveckling av organisationen inom alla led. Vi har också möjlighet att erbjuda anpassade simuleringsutbildningar i organisations- och företagsutveckling, som exempelvis balanserade styrkort.

I flera uppdrag har vi haft förmånen att utveckla och/eller stärka en gemensam värdegrund. I längre uppdrag har målet varit att skapa en funktionell värdegrund utifrån företaget och dess gemensamma värderingar. Det har inte bara handlat om att skapa ord eller meningar som ett bevis på värdegrunden, utan också praktisk tillämpning i det dagliga arbetet. Andra uppdrag har haft målsättning att utveckla en gemensam värderingsbas, inom exempelvis skolor. Vi har också genomfört workshops som gemensam plattform för kommande värdegrundsarbete.

I de flesta företag och organisationer genomförs projekt i olika former. Projektledare tillsätts, projektgrupper bildas och förhoppningsvis tilldelas de resurser som är nödvändiga för att genomföra projektet. Men har alla kunskaper om vad det innebär att leda och genomföra ett projekt? Hur är de olika ansvarsrollerna definierade? Finns en överenskommen gemensam modell eller sker arbetet utifrån olika erfarenheter och synsätt? Vi använder oss av en enkel och användarvänlig modell i utbildningar som handlar om projektutveckling, projektledning eller projektsamverkan. Tydliga mallar och strukturerat material ger ledare och medarbetare stöd i det praktiska projektarbetet. Vi erbjuder dessutom möjlighet att integrera kunskaper om projekt via simuleringsutbildning i projekt.

”Jag vill inte bara bli hörd utan lyssnad, inte bara tittad på utan sedd!”
En väl fungerande kommunikation är en viktig nyckel till samverkan och förståelse i arbetslag. Att kommunicera konstruktivt innebär också att verkligen förstå vad andra menar. Det innebär dessutom att reducera sin kommunikationsrädsla, utgå från sig själv och vara tydlig med förväntningar och behov. En utbildning eller workshop kan hjälpa människor att underlätta sin kommunikation och hitta sin personliga stil att kommunicera med andra.

Olika förväntningar och behov kan innebära svårigheter att acceptera synsätt och agerande mellan individer. Inte sällan påverkas även andra i arbetsgruppen. Om inte aktiva åtgärder sätts in, utvecklas oftast konflikten. Minskad effektivitet och försämrad arbetstillfredsställelse är vanliga konsekvenser. Vi har erfarenhet av bearbetning av olika typer av konflikter samt har gedigen kompetens genom certifiering inom JAA-metoden och utbildning i Thomas Jordans konfliktdiagnos.

Det är en kostsam investering att rekrytera ny personal. Hur vet du att det dessutom blir en lönsam investering? Vi har skapat en modell för rekrytering via seminarier som ökar träffsäkerhet och matchning avsevärt. Både presumtiva arbetstagare och arbetsgivare skapar sig ett bättre beslutsunderlag inför den kommande anställningen. Rekryteringsseminarierna är därmed en mycket lönsam insats – både ur ett ekonomiskt och humanistiskt perspektiv!

I dagens arbetsliv ställs stora krav på personligt ansvar och initiativförmåga. Framgång i arbetslivet baseras på förmågan att hantera och leda sig själv, samtidigt som man på ett effektivt och produktivt sätt kan samarbeta med andra. Att förändra sin syn på sig själv och andra kan vara ett avstamp till en situation i arbete och privatliv som blir mer tillfredsställande och mindre stressad. Genom att utveckla sin personliga insikt och förmåga ökar aktiva handlingar och kontrollen över sitt eget liv.

Vår utbildning ”Personligt utvecklingsprogram”, som genomförs vid 10 tillfällen under ett år, handlar om både insikt och utveckling. Det innebär att bli medveten om mönster och personliga hinder som begränsar ett fritt agerande gentemot omvärlden. Den personliga utvecklingen utgår från och utvecklar de styrkor som individen har i relation till sig själv och andra. Det är en resa; från att uppleva beroende till att uppleva oberoende, för att slutligen ta steget till en oberoende beroende position till sin omgivning. Det är att se sig själv och andra i ett vinna/vinna perspektiv.

Områden