Metoder

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

Metoder

Metoder

Vi använder oss av bland annat dessa verktyg:

Grundprincipen med ett lösningsfokuserat arbetssätt är att man tillsammans med individ eller grupp konstruerar lösningar istället för att leta orsaker och lösa problem. Arbetssättet bygger också på att fokusera och göra mera av det som fungerar för att agera i riktning mot lösningen. ”Att med små steg skapa stora framgångar!” Läs mer

Involveringspedagogik är lika mycket ett förhållningssätt som en metod. I utbildningar, samtal, handledningar eller andra former av utvecklingsuppdrag är relationen till var och en av dem som deltar grunden för påverkan och utveckling. Syftet är att utveckla människor till social tillit och ansvarstagande för sig själv och sitt agerande i ett socialt samspel.

Transaktionsanalys (TA) är både en sammanhängande psykologisk förklaringsmodell och en systematisk metodik för utveckling av människor, enskilt och i grupp. Det är ett konkret, begripligt och användbart verktyg för att förklara vad som sker i relation mellan människor och vad som sker i kommunikationen mellan dem. Läs mer

Balanced Scorecard (BSC) på engelska, är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag. Genom metoden ges en mera balanserad styrning gentemot uppsatta visioner och mål. Som exempel använder vi balanserade styrkort som ett verktyg för att tydliggöra olika utvecklingsområden inom en organisation eller inom ett arbetslag.

Den Gemensamma Spelplanen®, är en unik modell för att skapa förståelse för framgångsfaktorer i arbetslivet. Sylwe Anelod Olsson har utvecklat modellen och den finns också närmare beskriven i boken ”Den Gemensamma Spelplanen – för Ett Gott Arbetsliv”. Modellen är slagkraftig och användbar i utveckling av organisation, arbetsgrupp, ledare eller enskilda individer. Läs mer

Docent Sven Setterlind har efter mer än tio års omfattande forsknings- och utvecklingsarbete skapat viktiga analysinstrument för att analysera områden för stress och ohälsa i arbetslivet. Profilredskapen ger dessutom ovärderligt underlag för att öka effektivitet och lönsamhet. Vi är certifierade konsulter för att arbeta med StressProfil®, ArbetsmiljöProfil®, VerksamhetsProfilTM samt LedarskapsProfilTM.

Team Management Profil™ är ett verktyg som utvecklats för att skapa en ökad förståelse och ge struktur åt de mänskliga processerna inom en organisation eller arbetsgrupp. TMP ger både ett ”språk” och ett tankemönster som är begripligt för alla. Verktygen ökar möjligheten att tillvarata det sociala och intellektuella kapital som finns hos varje medarbetare. Verktygen kan användas till allt från individ- och teamutveckling till utveckling av framgångsrika ledare och organisationer.

TMS har föregåtts av omfattande och världsomspännande forskning och är internationellt erkänt som ett av de mest integrerade och arbetsrelaterade instrumenten på marknaden.

Detta är en metod som har perspektivet att kunskap om organisationen skapas i dialog mellan människor i och utanför organisationen. Ibland benämns det också som Styrkebaserad verksamhetsutveckling. Det är en förändringsmetod där man studerar och utforskar vad som ger liv och rörelse i organisationer eller arbetsgrupper när de fungerar som bäst. Utgångspunkt och förhållningssätt är bekräftande och uppskattande.

Metoden innehåller fem olika steg – definiera utvecklingsområde, utforska vad som fungerar, föreställ hur det kan bli när det är som bäst, beskriv hur förändringen ska göras och genomför.

Metoder