Insatser

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

Insatser

Insatser

Vi erbjuder företag, organisationer och individer olika former av insatser:

Utifrån våra specifika kunskaper inom olika ämnesområden genomför vi kortare och längre utbildningar. Lösningsinriktad samtalsteknik, transaktionsanalys eller ledarskapstekniker är exempel på utbildningar som vi genomför regelbundet. Utifrån de behov som du och din arbetsgrupp har, kan vi tillsammans skräddarsy ett innehåll.

För att stärka individens eller gruppens kompetens krävs ibland olika former av utveckling och förändring. Det kan vara en anpassad utvecklingsprocess som strävar mot att uppnå individuella och/eller gemensamma mål. Utvecklingsinsatser som vi genomfört har riktat sig till grupper av ledare, ledningsgrupper, arbetslag eller till individer.

”Det är viktigt att veta var man befinner sig för att få en realistisk bild över väg och resmål.” En grundlig analys ger en beskrivning av nuläget och ett viktigt avstamp i ett förändringsarbete. Vi arbetar bland annat med kompetensanalys, verksamhetsanalys, arbetsmiljöanalys och organisationsanalys. Ledarskapsprofil, stressprofil är individinriktade analyser som bildar utgångspunkten för olika utbildnings- och/eller utvecklingsinsatser.

Handledning är ett viktigt verktyg för kompetens- och verksamhetsutveckling. Det uppmuntrar ett ansvarstagande och mognad inom gruppen. Genom process och reflektion kring agerande, känslor och tankar i olika yrkessituationer görs individer i arbetsgrupper medvetna om sin egen yrkeskunskap och kan hitta strategier för att kunna förändra och utveckla denna. Handledningen är ett forum där alla kommer till tals och där allas tankar och förståelse av en situation är viktiga. Med hjälp av olika konkreta, visuella och kreativa metoder skapas nya perspektiv på frågeställningar, dilemman och lösningar. Vi har mångårig erfarenhet av handledning gentemot olika typer av grupper och individer.

Många av arbetslivets roller innebär att hantera komplexa situationer. Genom regelbundna coachingsamtal säkerställs att hantering och agerande ligger i linje med vad personen innerst inne vill eller bör göra för att lyckas. Coaching handlar om att öka både självkänsla och självinsikt hos den som blir coachad. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att denne ökar sin kunskap och medvetenhet om sig själv. Sedan flera år har vi kontinuerliga coachingsamtal med ett flertal ledare.

Vi erbjuder olika former av samtal och terapier som stöd för individer som har behov av förändring av sin nuvarande situation. Det kan vara allt från ett enstaka samtal för att hantera en specifik situation, exempelvis krishantering, till längre samtalsserier utifrån individuella målsättningar. Vi har en gedigen kompetens inom området, beteendevetenskapliga utbildningar med kognitiv, systemisk, existentiell och dynamisk inriktning samt spetskunskap inom lösningsfokuserad metodik.

Vi genomför föreläsningar och workshops inom olika ämnesområden – allt från någon timma till heldagar. ”Ett Gott Arbetsliv! ” – om effektivitet och glädje i arbetslivet, ”Konsten att spela huvudrollen i sitt liv” – om personlig utveckling, ”Säger du att du har problem? Då har du också lösningen!” – om lösningsinriktat arbetssätt eller ”Tur eller otur är ditt eget val!”, är några varianter av våra föreläsningar som rönt stor uppskattning. Om du vill ge dig själv och/eller dina medarbetare inspiration, påminnelse eller rent av en väckarklocka, så kan vi tillsammans planera en föreläsning/workshop som passar just dig och/eller din arbetsgrupp.

När något smärtsamt händer i våra liv; dödsfall, separationer, olyckor, sjukdom, arbetslöshet eller andra typer av förluster, uppstår känslor som vi benämner som sorg. Känslor av ledsamhet, nedstämdhet, ilska, tomhet, brist på lust och energi eller psykosomatiska besvär. Vad gör du med dessa känslor? ”Ett handlingsprogram för sorgebearbetning” är ett verktyg där du arbetar med detta. Du lär dig att hantera dina förluster, så att du kan gå vidare med energi, livslust och närvaro i livet. Erfarenhet från programmet visar att ältande och smärtan försvinner samtidigt som du har nått försoning med dig själv och det som har hänt.

Konflikt är inte oenighet! Konflikter handlar om hur vi är oense! Långvariga konflikter som cementerats stjäl oerhört mycket energi, tid och resurser. Konflikter urholkar effektiviteten i arbetet. Vanligt är att åtgärder och försök som har gjorts för att reda ut konflikten har misslyckats. Personer eller grupper kan inte släppa det som hänt eller som har sagts. I dessa situationer har JAA-modellen visat sig vara en fungerande konfliktbehandlingsmetod.

Behandlingen lägger fokus på relationer och framtid – inte sakfrågor och dåtid. Alla som är involverade i konflikten deltar under behandlingen. Känslor och missförstånd reds ut och deltagarna får arbeta med ansvar för sin kommunikation. Tillsammans skapar man vaccinet mot att konflikten tar fart igen eller dyker upp med annat tema.

Om du använder av upplägget 3 dagar + 1 uppföljning gäller premissen ”no cure – no pay”

När personer, arbetsgrupper eller en hel organisation är inblandade i en konflikt, är det oftast många saker som påverkar. Hur skall man ta tag i konfliktsituationen på det mest effektiva sättet? Konfliktdiagnos är en metod att ”packa upp” en konflikt för att identifiera vad konflikten egentligen handlar om. Det ger en tydligare bild av konflikten och på vilken nivå och sätt som konflikten lämpligast hanteras.

Insatser